mail: biuro@kawa.krakow.pl

Zamów Telefonicznie:
Tel.: 600 018 439

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PALARNIA KAWY „KLEJNOT AFRYKI”

 

 

Drogi Kliencie – Miłośniku Kawy!

Witamy w naszym sklepie internetowym Palarnia Kawy „Klejnot Afryki”.

Uprzejmie informujemy, że niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa warunki sprzedaży towarów znajdujących się w naszym sklepie za pośrednictwem strony internetowej www.klejnotafryki.pl prowadzonym przez PIANEX Stanisław Żmigrodzki z siedzibą w Słomnikach, ul. Lelewela 2A, (dalej „Sklep”).

 

Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.klejnotafryki.pl, w zakładce „Regulamin” w wersji umożliwiającej jego zapisanie w pamięci komputera bądź wydrukowanie; może być ona przekazywana Klientom na ich żądanie również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warunkiem dokonywania zakupów w „Sklepie” jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 

  • 1. WARUNKI OGÓLNE

Sklep w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu prowadzi sprzedaż kawy.

Klientem Sklepu mogą być przedsiębiorcy lub konsumenci (dalej „Klient”). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Klienci, aby dokonać zakupu, muszą spełnić łącznie poniższe warunki:

zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu,

wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

wyrazić wolę zakupu kawy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej korespondencji.

W przypadku Klienta nie będącego osobą fizyczną, osoba występująca w jego imieniu zobowiązana jest wykazać swoje umocowanie do reprezentacji Klienta oraz zaciągania w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązań o charakterze majątkowym.

Wszelkie informacje o kawie zamieszczone na stronie internetowej, w szczególności opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (chyba, że wyraźnie inaczej zastrzeżono) i należy traktować je jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Zdjęcia kawy zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu kawy, co jednakże nie może stanowić podstawy do reklamacji ze strony Klienta.

 

  • 2. WARUNKI SPRZEDAŻY

Na podstawie udostępnionych przez Sklep informacji oraz opisów tekstowych i graficznych kawy zamieszczonych na stronie internetowej www.klejnotafryki.pl, zawierających w szczególności następujące informacje:

cenę sprzedaży brutto tj. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT z wyszczególnieniem stawki tego podatku,

możliwe formy płatności i zasady zapłaty ceny sprzedaży,

możliwe sposoby dostawy oraz termin i koszty dostawy, które obciążają Klienta,

termin realizacji zamówienia na przedstawionych Klientowi warunkach,

Klient może podjąć decyzję co do zakupu kawy poprzez złożenie zamówienia tj. dokonanie jednoznacznej identyfikacji wybranej kawy. Identyfikacja obejmuje w szczególności wybór:

gatunku i rodzaju kawy,

gramatury kawy i ilości sztuk opakowań kawy,

opcji mielenia kawy spośród: ziarnista, drobno, średnio albo grubo mielona,

opcji dostawy i sposobu płatności.

Klient określa sposób realizacji umowy za pośrednictwem formularzy i zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej www.klejnotafryki.pl. Poprzez instrukcje rozumie się pojawiające się w trakcie składania zamówienia komunikaty, w szczególności takie jak: „dodaj do koszyka”, „przelicz”, „zapisz koszyk”, „dalej”, „powrót”, „akceptuję regulamin i wyślij”, „wydrukuj zamówienie”.

Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej wraz z kliknięciem komunikatu „Kupuję i płacę”, „kontynuuj do Pay Pal”, „akceptuję regulamin i wyślij”, Klient otrzymuje podsumowanie złożonego w Sklepie zamówienia na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, składając w ten sposób Sklepowi oświadczenie woli dotyczące zawarcia umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zawierającego potwierdzenie wszystkich jej istotnych elementów.

Na życzenie Klienta Sklep wystawia faktury VAT, doręczane wraz z zamówionym towarem.

 

  • 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Dostawa kawy następuje pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia w terminie i za pośrednictwem określonego w umowie sprzedaży sposobu dostawy.

Wysyłka zamówienia do Klienta następuje do 3 dni roboczych liczonych od:

dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpłaty za dane zamówienie tj. ceny sprzedaży za kawę powiększonej o koszty dostawy w przypadku wyboru opcji przedpłaty tj. „płatne przelewem przed wysyłką”, albo „przelew bankowy” albo „ Pay Pal”

dnia ostatecznego złożenia zamówienia przez Klienta w przypadku wyboru opcji płatne „za pobraniem”.

Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionej kawy, a także dokonania jej sprawdzenia pod względem jakościowym i ilościowym.

W razie stwierdzenia przez Klienta podczas odbioru wad ilościowych lub jakościowych doręczonej kawy, zobowiązany jest on zażądać sporządzenia protokołu widocznych wad bądź niezwłocznie zgłosić je do Sklepu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na takie wady.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i pogorszenia kawy przechodzi na Klienta z chwilą odbioru. Od tego momentu do Klienta należą wszelkie związane z tym korzyści i ciężary.

 

  • 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU; POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Sklep ponosi względem Klienta odpowiedzialność za sprzedaną kawę w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustaw regulujących warunki sprzedaży konsumenckiej.

W stosunku do Klientów nie będących konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona, a ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza zostaje ograniczona do wartości nominalnej zakupionej kawy.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, co do zamówienia, w tym do zakupionej i odebranej kawy.

Reklamacje należy składać przy użyciu e-maila tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pianex@pianex.pl bądź pisemnie na następujący adres korespondencyjny: Stanisław Żmigrodzki Palarnia Kawy „Klejnot Afryki” ul. Lelewela 2A, 32-090 Słomniki.

Reklamacja powinna zawierać następujące elementy:

numer zamówienia;

imię i nazwisko Klienta,

adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu,

szczegółowy opis wady będącej przedmiotem reklamacji,

żądanie Klienta będące przedmiotem reklamacji.

Reklamację niezupełną, która nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, uważa się za złożoną z dniem uzupełnienia brakujących informacji po wezwaniu Sklepu do takiego uzupełnienia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Sklep poinformuje Klienta na adres e-mail wskazany w zamówieniu o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Sklep zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa. W szczególności nie podlegają rozpatrzeniu w trybie postępowania reklamacyjnego:

zjawisko „puchnięcia” opakowania kawy jako wynik intensywnego wydzielania gazów przez świeżo wypaloną kawę;

różnice w kolorystyce lub wielkości opakowania kawy w stosunku do wizualizacji prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;

sprawy związane z wyborem opcji mielenia kawy, o ile doręczona kawa spełnia kryteria określone w złożonym przez Klienta zamówieniu.

 

  • 5. POUCZENIE NA TEMAT ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientom Sklepu będącymi konsumentami, zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 10 dni licząc od dnia odbioru zakupionej kawy, poprzez przesłanie na adres pocztowy Sklepu stosownego oświadczenia wraz z zamówioną kawą.

Opakowanie kawy podlegającej zwrotowi nie może nosić śladów otwierania i powinno być odesłane oryginalnie zamknięte. W przeciwnym wypadku Sklepowi przysługuje prawo odmowy zwrotnego przyjęcia kawy. Koszty przesłania towaru do Sklepu obciążają Klienta.

W wypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, umowa uważana jest za niezawartą, a Sklep w terminie do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wpłacone na podstawie zawartej umowy sprzedaży kwoty zawierającej cenę zakupu i cenę przesyłki.

 

  • 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Klient jednocześnie:

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celu niezbędnym dla należytej realizacji zawartej z Klientem umowy sprzedaży,

może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Sklepu dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

Klientowi przysługuje prawo do kontroli i dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Sklep o jakichkolwiek zmianach danych udostępnionych Sklepowi niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. W razie zaniedbania powyższego obowiązku przez Klienta odpowiedzialność Sklepu za jakiekolwiek negatywne skutki powstałe na skutek powyższego zaniedbania zostaje wyłączona.

 

  • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, który w zmienionej wersji obowiązywał będzie od dnia publikacji na stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że do umów sprzedaży zawartych przed zmianą zastosowanie mają postanowienia regulaminu aktualnego na dzień zawarcia umowy.

Wszelkie udostępnione na stronie internetowej zdjęcia i inne treści stanowią własność Sklepu albo podmiotów trzecich chronioną prawem autorskim; w szczególności zabronione jest ich utrwalanie, powielanie, kopiowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to (w zakresie, w jakim będzie nieważne lub niewykonalne) nie będzie wprowadzane w życie oraz będzie uważane za wyłączone z jego treści, co nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustaw regulujących warunki sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wszelkie spory pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym konsumentem rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Regulamin obowiązuje od dnia 17.12.2019